DOMENIILE DE COMPETENŢĂ

Armonizarea legislației naționale cu legislația UE

Сoordonarea politicilor și planificarea strategică

Cadrul normativ1. Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice2. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative3. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional4. Hotărîrea Guvernului nr. 967/2019 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional5. Hotărîrea Guvernului nr. 1070/2023 privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificare strategică6. Dispoziția Guvernului nr. 181/2023 cu privire la Consiliul pentru coordonarea dezvoltării durabile

 

 

Documente naționale de planificare și de politici publice1. Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”2. Cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezv oltare Durabilă 20303. Planul național de dezvoltare pentru anii 2024-20264. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 20245. Programul de activitate al Guvernului „Moldova prosperă, sigură și europeană”6. Planul Național „Construim Moldova Europeană" 20 de Acțiuni Guvernamentale 7. Lista documentelor de politici publice valabile (Strategii și Programe sectoriale)

 

 

 

Cadru metodologic

Ghid metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei Naționale de Dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici publiceGhid metodologic pentru exaluarea ex-ante a impactului politicilor publiceGhidul metodologic pentru evaluarea intermediară și ex-post a politicilor publiceEstimarea costurilor acțiunilor acferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Ghid pentru practicieniCostind of actions related to the EU accession progress. A practitioner’s guideManual privind estimarea costurilor documentelor de politici publice din Republica MoldovaManual for the costing of public policy documents in the Republic of MoldovaRolul actorilor locali în implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030Utilizarea datelor în procesul decizional și elaborare a politicilor publice

 

Cursuri de instruire online

Utilizarea datelor în procesul decizional și elaborare a politicilor publice: Pașii de accesare a cursuluimlearn.gov.md

 

Coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Cadrul normativ

1. Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat2. Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova3. Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25 aprilie 2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe4. Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale5. Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de  mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţionale în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte6. Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat

 

Platforma pentru gestionarea asistenței externe

 

Cooperare Regională (transfrontalieră și transnațională)1. Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027    2. Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-20273. Interreg Programul Regiunii Dunărea Interreg 2021-2027

 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

Moldova Partnership Platform

 

Reforma administrației publice

Guvernare deschisă

Monitorizarea controalelor de stat

                                                  https://controale.gov.md

Reintegrarea ţării

                                            http://www.gov.md/ro/biroul-pentru-reintegrare

Politici în domeniul diasporei

Protecţia drepturilor copiilor

                                          www.cnpdc.gov.md

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

                                        www.antitrafic.gov.md

Pregătirea şedinţelor de Guvern

Cadru normativ:

 

Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115222&lang=ro )

  

Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017  (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105607&lang=ro)

 

Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239/2008 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106638&lang=ro)

 

Hotărîrea Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova” nr. 610/2018  (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119333&lang=ro)

 

Link-ul spre ordinile de zi şi procesele-verbale ale şedinţelor de Guvern:http://gov.md/ro/advanced-page-type/sedinte-de-guvern

 

Link-ul spre ordinile de zi şi procesele-verbale ale şedinţelor Secretarilor generali : https://cancelaria.gov.md/ro/ap/sedinta-secretarilor

 

 

Managementul funcției publice

Actele normative:

1. Legea nr.158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului publicadrul normativ

2. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

3. Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică

4. Legea nr.80/2010 cu privire la personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică

5. Legea nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice

6. Legea nr.123/2023 cu privire la stagiile plătite în serviciul public

7. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008

8. Hotărârea Guvernului nr.532/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor plătite în serviciul public

 

Documentele de politici:

1. Hotărârea Guvernului nr.126/2023 privind aprobarea Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023 – 2030

2. Hotărârea Guvernului nr.352/2023 cu privire la aprobarea Programului de implementare, pentru anii 2023-2026, a SRAP pentru anii 2023 – 2030

3. Hotărârea Guvernului nr.829/2023 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027

4. Hotărârea Guvernului nr.89/2023 pentru aprobarea Planul național de dezvoltare pentru anii 2023 – 2025

5. Hotărârea Guvernului nr.887/2023 privind aprobarea Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024

 

Recomandări metodice:

1. Ghidul metodic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public

2. Ghidul metodic pentru factorii implicați în procesul de organizare și desfășurare a stagiilor plătite în serviciul public

3. Recomandări metodice privind plasarea anunțurilor pe cariere.gov.md

 

Decizii:

1. Decizie nr.148/2023 cu privire la instituirea Comisiei de evaluare a secretarilor generali adjuncți ai Guvernului

2. Decizie nr.149/2023 cu privire la instituirea Comisiei de evaluare a funcționarilor publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor și altor autorități administrative centrale

3. Decizie nr.153/2023 cu privire la instituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor și altor autorități administrative centrale

4. Decizie nr.38/2024 cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior